Naše služby Hospodárska
súťaž

V dobe globálnej ekonomiky je súťažné právo veľmi dôležitou a rýchlo sa vyvíjajúcou oblasťou. Protimonopolné úrady všetkých vyspelých krajín starostlivo strážia zachovanie súťaže na svojich trhoch a majú sofistikované nástroje na boj voči ich narušiteľom. Pokuty sú stále častejšie a dosahujú astronomické výšky. Potreba zaoberať sa otázkami súťažného práva vyvstáva nielen pri fúziách a netýka sa len globálnych korporácií; narušiť hospodársku súťaž dokáže aj stredne veľký podnik.

Riziku sankcií zo strany protimonopolných úradov sa dá zabrániť nastavením jasných pravidiel každodenného chovania vybraných zamestnancov. Významnejší súťažitelia preto vynakladajú stále viac úsilia na prípravu smerníc, školenia zamestnancov a previerky. Naši odborníci vedia presne, čo je potrebné urobiť pre zaistenie compliance a radi pripravia príslušné predpisy a školenia šité na mieru. Je to výrazne efektívnejšie ako sa vystavovať riziku sankcií, či konaniu protimonopolného úradu.

Tam, kde prevencia zlyhala, sme pripravení okamžite a účinne zareagovať, posúdiť situáciu a navrhnúť najvhodnejšie riešenie ďalšieho postupu. Hlavne v prípadoch nečakaných miestnych šetrení, obávaných „dawn rides“, je praktická rada poskytnutá v priebehu minút a podložená znalosťou postoja protimonopolných úradov na nezaplatenie [a celkom zásadná pre ďalší priebeh].

Rovnako vieme obhájiť práva klientov tam, kde úrady zasiahli neoprávnene. Medzi naše najväčšie úspechy v Čechách patrí víťazstvo v dlhotrvajúcom spore o vrátenie najvyššej pokuty za kartel, akú Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže vo svojej histórii uložil. Na Slovensku sme zase pomohli nášmu dlhoročnému klientovi ukončiť konanie pred Protimonopolným úradom bez udelenia pokuty bezprecedentným spôsobom, a to uložením záväzkov. A v neposlednom rade vieme pomôcť tým, ktorí potrebujú ochranu pred nekalo-súťažným konaním.

Naše služby

  • zabezpečenie súhlasu ÚOHS (ČR) a PMÚ (SR) s koncentráciou
  • riešenie sporov súvisiacich so zneužívaním dominantného postavenia
  • posudzovanie štátnej pomoci a zabezpečenie výnimiek potrebných k jej poskytnutiu
  • poradenstvo k otázkam o kartelových dohodách vrátane blokových výnimiek
  • posudzovanie prípustnosti dohôd z pohľadu hospodárskej súťaže
  • zastupovanie v konaniach o udelení imunity na základe programov leniency
  • zastupovanie v konaniach pred ÚOHS (ČR) a PMÚ (SR) a Európskou komisiou

Naši
špecialisti

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť

celý náš tým

Významné
ocenenia:

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

Chambers Europe 2015