Naše služby Reštrukturalizácia a insolvencia

Reštrukturalizácia a insolvencia sú neoddeliteľnou súčasťou ekonomického prostredia. Aj prosperujúca spoločnosť a jej manažment musia neustále zvažovať možnosť insolvencie svojich obchodných partnerov a včas ošetriť prípadné negatívne dopady takejto situácie na vlastnú spoločnosť. Takmer každá významná obchodnoprávna transakcia, týkajúca sa akejkoľvek oblasti, musí byť preto vopred hodnotená aj z pohľadu konkurzného práva.

Pokiaľ sa Vaši obchodní partneri dostanú do insolvencie, ďalší priebeh a šanca uspokojenia Vašich nárokov do značnej miery závisí na schopnosti správne vyhodnotiť situáciu, včas podniknúť správne kroky, účinne vyjednávať s dlžníkom, či koordinovať svoj postup s ostatnými veriteľmi. Čím aktívnejšie veriteľ vystupuje, tým väčšia je jeho šanca na uspokojenie svojej pohľadávky.

Pokiaľ sa do insolvencie dostane Vaša spoločnosť, včasnými a správnymi krokmi sa dá zaistiť ďalšie fungovanie spoločnosti a jej ozdravenie, alebo aspoň minimalizovať riziká plynúce z insolvencie pre manažment, či vlastníkov dlžníka.

Vo svojej praxi sa stretávame s množstvom premárnených príležitostí, spôsobených neschopnosťou veriteľov či úpadcov správne uplatniť svoje nároky, či zvoliť vhodný spôsob riešenia insolvencie. Prostredie insolvenčných konaní je striktne regulované a veľmi špecifické, lebo je poznamenané vyhrotenými vzťahmi a obvykle aj vzájomným obviňovaním účastníkov z podvodného konania. Kvalitné právne zastúpenie advokátmi, ktorí sa v tomto prostredí vedia pohybovať, je preto zásadné.

Náš tím je zložený zo skúsených odborníkov, ktorí zastupovali dlžníkov aj veriteľov v desiatkach až stovkách insolvenčných konaní všetkých typov a vedia zastupovať klientov v spletitých incidenčných sporoch o určenie pravosti pohľadávok, efektívne riadiť veriteľský výbor, vyjednávať s ostatnými veriteľmi a hľadať spôsob, ako maximalizovať výťažok.

Naše služby

  • zastupovanie v insolvenčných konaniach
  • zastupovanie v incidenčných sporoch
  • zastupovanie vo veriteľských orgánoch
  • zastupovanie v reštrukturalizačných konaniach

Naši
špecialisti

Naši špecialisti sú pripravení Vám pomôcť.

celý náš tým

Významné
ocenenia:

Glatzová & Co. je odporúčaná nezávislými medzinárodnými štúdiami a ratingovými publikáciami, ktoré hodnotia trh právnych služieb.

Chambers Europe 2020
Chambers Europe 2021