Komu náleží obchodní vedení ve veřejné obchodní společnosti?

zpět na výpis

kon o obchodních korporacích výslovně nestanoví, komu (kterému orgánu) náleží obchodní vedení[1] ve veřejné obchodní společnosti (totéž platí i pro komanditní společnost – srov. § 119 ZOK). Nabízí se proto otázka, rozhoduje-li o věcech obchodního vedení stejně jako v kapitálových společnostech (srov. § 195 odst. 1 a § 435 odst. 2 ZOK) a v družstvu (§ 706 odst. 1 ZOK) statutární orgán společnosti, nebo je-li obchodní vedení vyhrazeno jinému orgánu společnosti. V odpovědi na tuto otázku není právní teorie jednotná. Část odborné veřejnosti se kloní k závěru, že veřejnou obchodní společnost obchodně vede její statutární orgán,[2] zatímco jiní tvrdí, že k přijetí rozhodnutí ve věcech obchodního vedení je zapotřebí souhlasu všech společníků.[3] Cílem tohoto článku je upozornit na tento problém a předestřít výkladové řešení.


Aktuálně

všechny publikace