Vedľajšie dojednania k akcionárskej zmluve – tag-along, drag-along, shootout

zpět na výpis

Dňa 1.1.2017 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorou sa na Slovensku zavádza viacero noviniek. Najvýznamnejšou novinkou je zavedenie nového typu obchodnej kapitálovej spoločnosti s názvom „Jednoduchá spoločnosť na akcie“ (JSA). V tomto článku sa však nechceme venovať tomuto nepochybne zaujímavému typu spoločnosti, ale špeciálnym ustanoveniam, ktoré boli v súvislosti s ňou prijaté. Práve najmä pre potreby JSA sa zavádzajú tri nové zmluvné inštitúty, ktoré umožňujú flexibilnejšie nastavenie vzťahov medzi akcionármi. Ide o právo pridať sa k prevodu akcií (tzv. tag-along), právo požadovať prevod akcií (tzv. drag-along) a právo požadovať nadobudnutie akcií (tzv. shootout).


Aktuálně

všechny publikace