Petit není podstatnou náležitostí popření pohledávky přihlášeným věřitelem

Back to list

Mgr. et Bc. Juraj Juhás pro epravo.cz: V rozporu s konstantní judikaturou existující již několik let a také v rozporu s ní se shodující odbornou literaturu se v praxi ještě pořád stává, že popěrné úkony přihlášených věřitelů jsou insolvenčními soudy odmítány z důvodu absence tzv. žalobního petitu. V tomto článku shrnujeme základní argumenty, které odůvodňují, proč je odmítnutí takového popěrného úkonu nedůvodné.


News

All publikace