Zásada materiální publicity a její dopad do akvizičních smluv ve světle aktuální judikatury Nejvyšší

zpět na výpis

Materiální publicita v praxi umožňuje, aby kupující za stanovených podmínek nabyl vlastnické právo k převáděné nemovitosti od prodávajícího, který sice je v katastru nemovitostí zapsán jako její vlastník, ale ve skutečnosti vlastníkem není. Ovšem ne každé právní jednání založené na dobré víře v zápis v katastru zakládá ochranu kupujícího. Zákon chrání důvěru nabyvatele v zapsaný stav jen pokud jde o zapisovaná práva k nemovité věci. Pokud jde o jiné zapisované údaje (např. poznámku týkající se omezení nakládání s nemovitostí), na zápis v katastru se nelze spoléhat. Jak toto riziko pokrýt v akvizičních smlouvách a co všechno by měli investoři zvážit před uzavřením nemovitostní transakce?


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Úroky z prodlení mezi podnikateli a dobré mravy

Ve svém rozsudku ze dne 22. září 2020, sp. zn. 32 Cdo 1490/2019, se Nejvyšší soud ČR poprvé v poměrech právní úpravy občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 zabýval otázkou výše úroků z…