Mezera krytí: Nejvyšší soud ČR vyjasňuje vztah domněnek platební (ne)schopnosti

zpět na výpis

Domněnka platební schopnosti dlužníka definovaná v ust. § 3 odst. 3 insolvenčního zákona, tzv. mezera krytí, byla do českého právního řádu zakotvena novelou insolvenčního zákona k 1. červenci 2017. Od té doby bylo o mezeře krytí a prováděcím předpisu definujícím výkaz stavu likvidity a výhled vývoje likvidity napsáno a odpřednášeno mnoho. Donedávna však nebyla vyjasněna otázka vztahu mezery krytí jako domněnky platební schopnosti oproti domněnkám platební neschopnosti uvedeným v ust. § 3 odst. 2 insolvenčního zákona.

Počátkem roku se Nejvyšší soud ČR k této otázce vyjádřil v usnesení ze dne 27. února 2020, sp. zn. 29 NSCR 13/2019 („Rozhodnutí NS“). Připomněl přitom i časové omezení, v jehož rámci se lze tvrzením o méně než desetinové mezeře krytí bránit insolvenčnímu návrhu.


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Úroky z prodlení mezi podnikateli a dobré mravy

Ve svém rozsudku ze dne 22. září 2020, sp. zn. 32 Cdo 1490/2019, se Nejvyšší soud ČR poprvé v poměrech právní úpravy občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 zabýval otázkou výše úroků z…