Ke zřízení zákazu zcizení a zatížení nemovité věci ve prospěch nezletilého

zpět na výpis

Mgr. et Bc. Juraj Juhás pro e-pravo.cz:
Představme si následující příklad: nezletilému dítěti je jeho rodičem nebo jiným příbuzným či jakoukoli třetí osobou darována nemovitá věc pro případ smrti dárce (§ 2063 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „občanský zákoník“). Zda je důvodem vypořádání majetku při rozvodu rodičů tohoto nezletilého, vypořádávání budoucího dědictví či jiná situace, není důležité. Vzhledem k tomu, že okamžik, kdy dojde k převodu vlastnického práva na obdarovaného následuje často i několik jednotek až desítek let po uzavření darovací smlouvy, mohlo by se stát, že dárce během této doby dar (zde nemovitou věc) zcizí či alespoň zatíží, což bude v rozporu se zamýšleným účelem darovací smlouvy. V takových případech lze jen doporučit zajistit splnění darovací povinnosti zřízením zákazu zcizení a zatížení předmětné nemovité věci ve prospěch nezletilého jako věcné právo (§ 1761 občanského zákoníku).
Ustanovení § 898 odst. 2 písm. a) občanského zákoníku výslovně vyžaduje k účinnosti darování nemovité věci nezletilému souhlas soudu. Občanský zákoník ani jiné právní předpisy se však výslovně nevyjadřují k nutnosti souhlasu soudu se zřízením zákazu zcizení a zatížení nemovité věci ve prospěch daného nezletilého, což je záležitost, s níž z povahy věci nelze vyčkávat až do doby smrti dárce. Z níže uvedených důvodů se autor domnívá, že v těchto případech není třeba souhlas soudu vyžadovat. Po dovršení zletilosti obdarovaným nezletilým totiž odpadá podmínka souhlasu soudu k účinnosti darovací smlouvy.

https://www.epravo.cz/top/clanky/ke-zrizeni-zakazu-zcizeni-a-zatizeni-nemovite-veci-ve-prospech-nezletileho-neni-potreba-souhlas-soudu-109671.html


Aktuálně

všechny publikace
CZ
SK
publikace

Závazné strategické pokyny valné hromady

Ve svém čerstvě publikovaném rozsudku ze dne 11. září 2019, sp. zn. 31 Cdo 1993/2019, postavil Nejvyšší soud najisto, že stanovy akciové společnosti mohou rozhodování o strategickém řízení…

CZ
SK
publikace

Újma na zdraví způsobená vadou výrobku

Nejvyšší soud v rozhodnutí z 25. dubna 2019, sp. zn. 25 Cdo 2675/2017, dostal příležitost vyjádřit se k okruhu osob, které se mohou domáhat náhrady újmy na zdraví prostřednictvím institutu…

CZ
SK
publikace

Uznání dluhu částečným plněním

Michaela Bastlová pro epravo.cz: Uznání dluhu je nástrojem utvrzení dluhu, tedy nástrojem posilujícím právní postavení dlužníka, přičemž na rozdíl od zajištění dluhu při utvrzení dluhu nevzniká…