Tantiémy po novele zákona o obchodních korporacích

zpět na výpis

Dne 1. ledna 2021 nabyde účinnosti novela zákona o obchodních korporacích. Novela v řadě bodů pouze vyjasňuje zákonný text a pro větší uživatelský komfort výslovně normuje závěry dovozované v soudní praxi či literatuře. V některých bodech však novela přináší významné změny. Jednou z nich je stanovení nových pravidel pro rozdělování tantiém. Novela nenápadným vypuštěním jediného slova v § 417 odst. 3 ZOK zpřísňuje většinu, která musí o rozdělování tantiém rozhodnout.


Aktuálně

všechny publikace
publikace

Úroky z prodlení mezi podnikateli a dobré mravy

Ve svém rozsudku ze dne 22. září 2020, sp. zn. 32 Cdo 1490/2019, se Nejvyšší soud ČR poprvé v poměrech právní úpravy občanského zákoníku účinného od 1. ledna 2014 zabýval otázkou výše úroků z…